Transformation

Agency ปรับตัว 001

Agency ปรับตัว อย่างไรดี เมื่อเหล่าแบรนด์ซื้อมีเดียเองมากขึ้น โดยไม่ผ่านเอเจนซี

Thanakarn Lertsudwichai
September 7, 2019
0
Agency ปรับตัว อย่างไรดี เมื่อเหล่าแบรนด์เองเริ่มทยอยซื้อมีเดียเองมากขึ้น โดยที่ไม่ผ่านคนกลางหรือเอเ...